Zadania członków zespołu nadzorującego

 1. Członkowie ZN zapoznają się z zadaniami zespołu, procedurą przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego oraz sposobem postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 2. Członkowie ZN współpracują z PZN, a w szczególności:
  1. przygotowują odpowiednio salę do egzaminu
  2. zapoznają się z planem sali egzaminacyjnej
  3. odpowiadają za prawidłowy przebieg pracy zdających, w tym w szczególności:
   1. odpowiadają za sprawdzenie i prawidłowe wpisanie przez zdających kodów oraz numerów PESEL i umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego
   2. odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym
   3. zgłaszają PZE przypadki nieprawidłowości w przebiegu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali, w tym niesamodzielności zdających.