Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do egzaminu maturalnego 

Temat

Termin

Dokumentacja*

Złożenie do dyrektora macierzystej szkoły deklaracji maturalnej przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego

do 7 lutego  2022 r.

Deklaracja –  załącznik 1a

Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego

Złożenie do dyrektora macierzystej szkoły deklaracji maturalnej wraz z wnioskiem o możliwość zdawania egzaminu maturalnego w innej szkole

do 31 grudnia  2021 r.

Deklaracja – załącznik 1a 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w innej szkole – załącznik 2 

Dokumentacja uprawniająca  do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego

Złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, których szkoły zostały zlikwidowane

do 31 grudnia  2021 r.

Deklaracja – załącznik 1b 

Świadectwo ukończenia szkoły

Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków

Złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej przez osoby, które mają lub uzyskają świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych

Deklaracja –  załącznik 1b

Świadectwo ukończenia szkoły

Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków

Złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej przez absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy nie zdawali albo nie zdali egzaminu dojrzałości, tzw.

„starej matury” oraz osoby, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą

Deklaracja –  załącznik 1b

Świadectwo ukończenia szkoły Dokumentacja uprawniająca  do dostosowania warunków

Złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej przez absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy mają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)

Deklaracja – załącznik 1c

Świadectwo dojrzałości Dokumentacja uprawniająca  do dostosowania warunków

Złożenie do OKE w Krakowie wniosku o zwolnienie  z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

do 31 grudnia  2021 r.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny –  załącznik 26

Wniesienie opłaty za egzamin maturalny, dotyczy: – absolwentów, którzy przystępują do matury  z danego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego po raz trzeci lub kolejny, 

– absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do matury z przedmiotu dodatkowego, który deklarowali w poprzednich latach, ale nie zgłosili się na egzamin

od 1 stycznia  do 7 marca  2022 r.

Dowód wniesienia opłaty;

Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego

przedmiotu lub przedmiotów

po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca – załącznik 27

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo

niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków lub formy egzaminu maturalnego

do 15 lutego  2022 r.

Informacja o dostosowaniach warunków lub formy egzaminu maturalnego – załącznik 4b

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie głównym

4 – 23 maja  2022 r.

 

Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

nie później niż w dniu,

w którym odbywa się

egzamin z danego przedmiotu

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w

terminie dodatkowym –

załącznik 6

Złożenie wniosku o wydanie świadectwa dojrzałości  w 2022 r. (dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminów w latach 2017–2021)

do 31 maja 2022 r.

Załącznik 30

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym

1 – 15 czerwca 2022 r.

 

Odebranie w szkole indywidualnego hasła do systemu informatycznego, w którym można sprawdzić swoje wyniki

do 5 lipca 2022 r.

 

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, zaświadczeń oraz informacji o wynikach

5 lipca

2022 r.

 

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

do 12 lipca  2022 r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego

przedmiotu w terminie poprawkowym –  załącznik 7

Ogłoszenie informacji na stronie internetowej OKE  w Krakowie o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

do 9 sierpnia  2022 r.

 

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym

23 sierpnia  2022 r.

 

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej

9 września  2022 r.