Harmonogram Egzaminu Maturalnego 2021

Przydział zdających do sali

 Ważne wytyczne egzaminów maturalnych (całość w pliku wyżej)

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np.
przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –
konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów
jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą
w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest
odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie
egzaminu) zdający ma zakryte usta i nos.

W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone
jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego
egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok
materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety
lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem
egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie. Wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.