Organizacja egzaminu maturalnego

Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego

 1. Przed udaniem się do szkoły w celu wzięcia udziału w egzaminie maturalnym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, każdy zdający winien zapoznać się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu, wydanymi przez CKE – link https://tiny.pl/79mgk.

 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez podwyższonej temperatury
  i innych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli przed lub w czasie egzaminu u zdającego pojawią się takie objawy (gorączka, kaszel, inne), wówczas zostanie mu zmierzona temperatura i przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek odizolowania takiej osoby w specjalnym pomieszczeniu oraz zawiadomienia służb sanitarno-epidemiologicznych, które będą podejmować decyzje administracyjne.
 3. Jeżeli zdający ma powyższe objawy chorobowe, ale wynikające ze schorzeń przewlekłych, alergicznych, itp. powinien zgłosić taką sytuację na adres mail: szkola@zstiojar.edu.pl, najpóźniej na dzień przed egzaminem (maturalnym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe).
 4. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Rodzic/Prawny opiekun lub osoba towarzysząca nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 6. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, książek, maskotek, itp.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopisu piszącego czarnym tuszem – na wszelki wypadek 2 sztuki), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać żadnych przyborów od innych zdających.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani żadnego pożywienia. Na egzamin można jedynie przynieść własną butelkę z wodą, ale nie wolno jej udostępniać innym osobom. Posiłki można spożywać jedynie poza szkołą.
 9. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia nie mogą przebywać na terenie szkoły w przerwie pomiędzy egzaminami, ze względu na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
 10. Wejście do szkoły będzie możliwe jedynie od strony parkingu. W tym czasie główne wejście będzie zamknięte.
 11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu:
  – wejście do sali W4, W5, W16 i W17 będzie po prawej stronie budynku  W,
  – wejście do sal W1, W12 ,W15 będzie po lewej stronie budynku W,
  – wejście do sal w budynku głównym będzie od strony szatni.
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Ze względów bezpieczeństwa należy dezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym udostępnianym przez szkołę oraz wskazane jest również włożenie rękawiczek ochronnych, które po zakończeniu egzaminu należy wyrzucić do specjalnego kosza, przeznaczonego na odpady sanitarne. Używanie powyższych środków higienicznych obowiązuje na terenie całej szkoły.
 13. Przed wejściem do szkoły, jak również wewnątrz na korytarzach, klatce schodowej oraz przed salą egzaminacyjną zdający muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m).
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
  1,5-metrowego odstępu). Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można zdjąć maseczkę  na czas egzaminu.
 15. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie),
  4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 16. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
 17. Na egzamin maturalny należy bezwzględnie zgłosić się najpóźniej o godzinie 8:30 lub 13:30 (w sesji popołudniowej). W przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 18. Wyjście z budynku głównego po egzaminie odbywać się będzie przez hol od ulicy Św. Ducha. Wyjście z budynku W odbywać się będzie tą samą drogą co wejście.
 19. Nie wolno gromadzić się przy wyjściu ze szkoły. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 20. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę
  z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.