Opłata za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie

Komunikat o egzaminie z informatyki 2019

Komunikat o dostosowaniach 2019

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 r.